พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  เพื่อยกระดับการศึกษาและเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
  ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงาน