หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
 
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ๓Rs การลด การคัดแยกและการใช้ประโยชน์  
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการบ
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการบ
โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาล๑ (สหราษฎร์วิทยา) ส
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้า
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ๓Rs การลด การคัดแยกและการใช้ประโยชน์
           &